Informacje prawnicze

Proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

 W nawiązaniu do poprzedniego artykułu o firmach rodzinnych i sukcesji przedstawiam krótko jeden z zaznaczonych wariantów.

Rola najniższej ceny w świetle nowych przepisów oraz pojęcie „Rażąco niskiej ceny” w praktyce.

Kwestie zamówień publicznych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Znajdujące się w niej dotychczasowe zapisy w jasny sposób faworyzowały walor najniższej ceny zaproponowanej w dokumentacji przetargowej przez oferentów. Ten z pozoru oczywisty zabieg miał uzasadnienie w ograniczaniu wydatków samorządów oraz prowadzeniu najbardziej korzystnej dla Skarbu Państwa polityki finansowej przy nowych inwestycjach.

Skarga pauliańska. Co to za instytucja i dlaczego należy ją znać?

Wygranie sporu sądowego i uzyskanie prawomocnego orzeczenia zasądzającego określoną kwotę pieniężną nie zawsze jest wystarczające dla realizacji roszczeń wierzyciela. Zdarza się bowiem często, że dłużnik, wiedząc, iż koniecznym będzie zaspokojenie wierzyciela, ucieka z majątkiem i przenosi stanowiące jego własność nieruchomości lub ruchomości na osoby trzecie.

Jak ratować się gdy deweloper po podpisaniu umowy deweloperskiej zwleka z przeniesieniem własności lokalu

W okresie nasilonych upadłości deweloperów oraz w związku z zwiększoną ilością prób oszustw popełnianych na klientach przez firmy deweloperskie warto pochylić się nad zagadnieniem przeniesienia własności lokalu, gdy deweloper po podpisaniu umowy deweloperskiej uchyla się od swoich obowiązków. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie wprowadza żadnych szczególnych zasad dotyczących trybu zawarcia umowy deweloperskiej.

Rozwiązanie umowy o pracę w wyniku reorganizacji zakładu pracy

Sytuacja zakładu pracy często wymusza na pracodawcy podjęcie działań ratujących które oprócz poprawy sytuacji ekonomicznej pracodawcy, prowadzą do ratowania miejsc pracy. Nierzadko te działania polegają na reorganizacji zakładu pracy, której konsekwencją są zwolnienia pracowników. Rozwiązanie umowy o pracę to zawsze dla pracodawcy i pracownika ciężki okres, szczególnie gdy umowa zostaje rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracownika.

Zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

            Generalną zasadą dotycząca budowy obiektu lub rozpoczęcia robót budowlanych, sytuowaną w art. 28 § 1 Prawa Budowlanego (dalej PrBud), jest rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka po rozwodzie – na kogo i kiedy sąd może go nałożyć

Roszczenie alimentacyjne w stosunku do byłego małżonka jest roszczeniem popularnym i powszechnie zgłaszanym w trakcie postępowania o rozwód. Jednakże, sąd nie zawsze może uznać jego zasadność i nakazać jednemu z małżonków przyczyniać się do utrzymania byłego współmałżonka. W jakich więc sytuacjach możliwe jest uzyskanie świadczenia alimentacyjnego od byłego małżonka?

Wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku

W swoje pracy często spotykamy się ze stwierdzeniem naszych klientów w sprawach spadkowych, że zostali „wydziedziczeni” bo spadkodawca nie uwzględnił ich w swoim testamencie. Potoczne znaczenie tego określenia nasuwa bowiem takie skojarzenie. Skoro nie dziedziczę, to jestem wydziedziczony.  Idąc tym tokiem myślenia, każdy z nas byłby osobą wydziedziczoną, gdyż w przypadku każdego napisanego na świecie testamentu, powoływane są do dziedziczenia tylko niektóre osoby.

PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO ORAZ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

I. Urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z  art. 161 Kodeksu pracy (KP)  pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA INTERESÓW PODWYKONAWCY W KONTEKŚCIE PRZEPISU ART. 6471 KODEKSU CYWILNEGO

Artykuł 6471 wprowadzony został do Kodeksu Cywilnego ustawą z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny  oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 24 kwietnia 2003r.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO ZMIANIE USTAWY PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

W dniu 31 grudnia 2014 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Największa zmiana ww. ustawy dotyczy postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej.

SYTUACJA SPADKOBIERCY W ŚWIETLE PROJEKTU ZMIANY KODEKSU CYWILNEGO

Wielokrotnie zdarza się, iż z powodu braku znajomości uregulowań prawnych spadkobiercy borykają się z problemami dotyczącymi spłaty odziedziczonych długów. Przyczyną takiego stanu są surowe przepisy prawa spadkowego. Problem ten zauważony został przez ustawodawcę, w związku z czym w sierpniu 2014r. rząd przyjął projekt zmiany kodeksu cywilnego, który ma na celu ochronę spadkobiercy przed nadmiernym obciążeniem długami spadkowymi. 
 

ARBITRAŻ JAKO POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW GOSPODARCZYCH

Choć pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów są w Polsce wciąż nie za często stosowane to jednak ich popularność systematycznie rośnie. Ale od początku… Obok tradycyjnego postępowania sądowego, w którym to strony występują jako przeciwnicy procesowi, istnieją również metody alternatywnego rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution/ADR), do których należy arbitraż. Postępowanie jest prowadzone w tym wypadku z wyłączeniem sądu powszechnego.

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ WYWOŁANĄ NARUSZENIEM PRAW PACJENTA

Od 13 lutego 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 6 listopada 2012 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wraz z jej wejściem w życie pojawiła się nowa regulacja prawna umożliwiająca pacjentom dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną naruszeniem praw pacjenta. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem art.

KONKUBINAT WADY I ZALETY

Związki nieformalne stają się coraz popularniejsze. Konkubinat to nowoczesna i wygodna forma, chroniąca przed niechcianymi skutkami zawierania związków małżeńskich.
Prawa majątkowe.
Konkubentów nie łączy wspólnota majątkowa, nie nabywają wspólnie praw, chyba że nabycie to następuje zgodnie z wolą konkubentów, na współwłasność w częściach ułamkowych. Każdy z partnerów bogaci się zatem lub zaciąga zobowiązania na własny rachunek.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW PO USTANIU WSPÓLNOŚCI -TO NIE TAKIE PROSTE

INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Nie jest to ustrój przymusowy, gdyż stosownie do art. 47 § 1 k.r.o małżonkowie mogą przez umowę majątkową małżeńską, zawartą w formie aktu notarialnego, wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub też przyjąć rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

DO KOMORNIKA TYLKO Z PROFESJONALNYM PEŁNOMOCNIKIEM!

Pełnomocnika w postępowaniu cywilnym można mieć na każdym etapie sprawy w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w sprawach apelacyjnych a także w postępowaniu egzekucyjnym. Na żadnym etapie postępowania nie ma obowiązku posiadania profesjonalnego pełnomocnika i co do zasady, każdy może sam występować w sprawach cywilnych. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym istnieje tzw.

KIEDY EGZEKUCJA ALIMENTÓW NA DZIECKO JEST BEZSKUTECZNA

Uzyskanie prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty może okazać się dopiero połową sukcesu, jeśli zobowiązany rodzic nadal nie łoży dobrowolnie na dziecko. W takim wypadku konieczne jest wystąpienie na drogę postępowania egzekucyjnego. Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć tytuł wykonawczy, czyli prawomocny wyrok opatrzony klauzula wykonalności. Sądy nadają wyrokom zasądzającym alimenty rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu, co oznacza możliwość skierowania sprawy do egzekucji jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku.

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WOBEC DZIECKA

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka, które z uwagi na swój wiek i brak możliwości zarobkowych nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Najczęściej osiągnięcie zdolności do samodzielnego utrzymania się nie następuje z chwilą osiągnięcia przez dziecko 18 lat, lecz wtedy, gdy dziecko ukończy naukę i otrzyma należyte przygotowanie do pracy zawodowej.

Zmiany regulacji prawnych obowiązujących w NewConnect

Rynek NewConnect jest zorganizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), platformą obrotu akcjami emitowanymi przez małe i średnie, dynamicznie rozwijające się spółki. Dla inwestorów stanowi możliwość dokonywania inwestycji w akcje spółek o podwyższonym ryzyku, ale pozwalających na uzyskiwanie wyższych stóp zwrotu.>Z kolei samym spółkom zapewniono obniżenie kryteriów wejścia na rynek publiczny, w tym kosztów pozyskania kapitału na rozwój.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynkach spółdzielni mieszkaniowej wybudowanych z udziałem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

W dniu 11.10.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1180). Na mocy powyższej ustawy uchylono art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: u.s.m.).

Zmiany osobowe w spółce cywilnej

Spółka cywilna należy do jednych z najpopularniejszych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Z punktu widzenia przedsiębiorcy instytucja ta jest szczególnie atrakcyjna ze względu na stosunkową łatwość założenia i likwidacji, a także z powodu braku wielu formalnych wymogów dotyczących jej działalności, których przestrzeganie konieczne jest w przypadku spółek prawa handlowego.

Regionalne spotkanie zarządców nieruchomości w Łodzi

W dniu 20 lutego 2014 r. odbyło się w Łodzi Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości zorganizowane przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. Cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości jest już dziewiątą edycją tego wydarzenia. Jest to seria dziesięciu konferencji, które odbywają się na terenie całego kraju, cieszących się dużą popularnością.

JAKIE SĄ SKUTKI PRAWNE ORZECZENIA SEPARACJI, A JAKIE ROZWODU?

Gdy małżeństwo się nie układa, nie ma porozumienia pomiędzy małżonkami i trudno liczyć na jakąkolwiek poprawę wzajemnych relacji pojawia się naturalne pytanie - co dalej? Rozwód, czy może separacja? Właściwie jaka jest różnica między jedną, a drugą instytucją i jakie konsekwencje prawne dla stron wywołuje orzeczenie rozwodu, a jakie separacji?

ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA -CZYLI CO NAM SIĘ NALEŻY PO ROZWODZIE

 Wokół instytucji rozwodu i alimentów krąży wiele interesujących legend, o których dowiaduję się zwykle od moich klientów. Należy do nich w szczególności błędne przekonanie, że wyrok rozwodowy z orzeczeniem winy za rozkład pożycia określa późniejsze zasady podziału majątku między małżonkami.

Iuris Link na II- Łódzkim Kongresie Kobiet

W dniach 22-23 marca b.r. odbył się w Łodzi kolejny Kongres Kobiet pod hasłem „Decyzje Kobiet”.  W jego organizację aktywnie włączyły się tym razem aż cztery kancelarie należące do Stowarzyszenia Prawników Iuris Link. 22 marca 2014  r. Adwokaci Anna Szczepaniak, Anna Kowalkiewicz oraz Aurelia Koksztys- Łuć poprowadziły w ramach II-Łódzkiego Kongresu Kobiet panel dyskusyjny pt. „Małżeństwo i Konkubinat w  świetle obowiązującego prawa”. Ambasadorką panelu była Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Siła wyższa

Czym jest siła wyższa?

W świetle obiektywnej koncepcji siły wyższej, wymienione cechy musi wykazywać samo to zjawisko, które jest oceniane jako działanie siły wyższej. Musi być więc ono nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia.

Należy je uznać za takie, jeżeli ze względu na tkwiącą w nim moc oddziaływania nie było przed nim, a ściślej - przed jego skutkami, żadnej obrony.

Zdarzenia wykazujące tę właściwość tradycyjnie ujmuje się w trzy grupy:

Strony

Subscribe to RSS - Informacje prawnicze